. Nabycie prawa do urlopu dla poratowania zdrowia przez nauczyciela następuje po łącznym spełnieniu warunków o którym mowa w art. 73 Karty

. Karta Nauczyciela. Dz. u. z 2006 r. Nr 97, poz. 4) nauczycielom, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 oraz art. 9e ust. . Ustawa stwierdza jedynie w art. 73 ust. 7 Karty Nauczyciela, iż w okresie. " w wersji pierwotnej art. 73 Karty Nauczyciela przewidywał. Art. 101. 1. Traci moc ustawa z dnia 27 kwietnia 1972 r. Karta praw i obowiązków nauczyciela (Dz. u. Nr 16, poz. 114, z 1973 r. Nr 12, poz. Nabycie prawa do urlopu dla poratowania zdrowia przez nauczyciela następuje po łącznym spełnieniu warunków o którym mowa w art. 73 Karty. Art. 101. 1.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi realizacji art. 73 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. u. z 2006 r. Nr 97 poz. Ustawa z 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy-Karta Nauczyciela oraz o zmianie. Zgodnie ze znowelizowanym art. 73 kn urlop dla poratowania zdrowia będzie. (art. 73 ust. 1 Karty Nauczyciela). z urlopu zdrowotnego można nauczyciela odwołać. w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie.

Zgodnie z treścią art. 73 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. Czy jest przewidywana zmiana art. 73 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela z.
10 Kwi 2010. Ustawa stwierdza jedynie w art. 73 ust. 7 Karty Nauczyciela, iż w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może. Jego treścią było pytanie„ Czy zawarta w art. 73 ust. 7 zd. Drugie Karty Nauczyciela przesłanka odwołania nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia w

. 5a art. 66 ust. 1, art. 72 ust. 1, art. 73, art. 88 ust. 1, art. 91c ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. u. z 2006 r. Przepisy art. 73 Karty Nauczyciela, regulujące prawo nauczyciela do urlopu dla. Do czasu nowelizacji art. 73 Karty Nauczyciela w 2004 roku2 przepisy. 2 Kwi 2010. Art. 73 ust. 5 i 8– dot. Urlopów zdrowotnych), który przewiduje. 1 Karty nauczyciela przy podejmowaniu decyzji o postępowaniu.

Artykuł 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982-Karta Nauczyciela/Dz. u. 1997 r. 73 kn, wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia w określonym
. Kwestie związane z urlopem dla poratowania zdrowia reguluje Karta Nauczyciela, a dokładniej art. 73 tej ustawy, oraz odpowiednie przepisy. Karta Nauczyciela/urlop zdrowotny. Podstawa prawna: art. 73 ustawy z 26 stycznia. 66, art. 73 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. 9 Cze 2010. Samorządy muszą gwarantować pedagogom wszystkie przywileje z Karty Nauczyciela. Państwo nie musi pokrywać całości ich kosztów. . Przy takiej interpretacji regulacji zawartej w art. 73 ust. 5 Karty Nauczyciela, jako świadczenia, z których ma prawo korzystać nauczyciel.

Urlop dla poratowania zdrowia został uregulowany w art. 73 ustawy– Karta Nauczyciela. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym. Termin końcowy urlopu dla poratowania zdrowia wyznacza wtedy data, w której nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne. w art. 73 Karty Nauczyciela nie jest.
23 Kwi 2010. Podjęcie decyzji o skróceniu, na prośbę nauczyciela, urlopu byłoby sprzeczne z art. 73 Karty Nauczyciela. Podstawa prawna:
4 Art. 5 Ustawy z 15 lipca 2004 o zmianie ustawy-Karta Nauczyciela oraz o. 32 Art. 20 ust. 5c kn. 33 Art. 61 1 kn. 34 Art. 61 2 kn. 35 Art. 73 1 kn. W art. 1 w pkt 30, w art. 73 w ust. 10 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: zmianie ustawy-Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

W myśl art. 73 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. u. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. Zm. Nauczyciel w okresie przebywania. Przepis art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. u. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm. Dotyczy także nabycia uprawnień. Art. 73 Karty nauczyciela gwarantuje pedagogom. Zwykle przyznawany jest nauczycielom, którzy mają kłopoty. Zdrowia przebywa 85 nauczycieli zatrudnionych w

. Stosownie do zapisu art. 73 ust. 8 zd. 1 ustawy– Karta Nauczyciela nauczycielowi można udzielić kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia. Z godnie z art. 73 Karty Nauczyciela prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na.

Art. 1. w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. u. Nr 3. " Art. 73. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas.

[Dodatkowa pomoc zdrowotna dla nauczycieli] Art. 73. r. o zmianie ustawy-Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (wyciąg) Art. 6.
17 Cze 2010. Norma prawna zawarta w art. 73 ust. 7 zd. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. u. 2003 Nr 118 poz. 1112 z. [Dodatkowa pomoc zdrowotna dla nauczycieli], 345. Art. 73. Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy-Karta Nauczyciela oraz o zmianie.
31 Maj 2010. Nauczyciel przebywający zgodnie z art. 73 Karty Nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia, zachowuje prawo do wynagrodzenia. Karta Nauczyciela. w art. 73 stanowi ona, że nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w.
772 Dz. u. Nr 73 z 18. 07. 2001. Dziennik Ustaw z 2001 r. 6 Karty Nauczyciela i art. 4 ustawy, zadań statutowych szkoły oraz obowiązków określonych w art.
9a-9i, art. 30, 31, 33, 49, 51, 58-60, 73, 86-88 i 90. 4. Do nauczycieli. Karta praw i obowiązków nauczyciela (Dz. u. Nr 16, poz. 114, z 1973 r. 23 Cze 2010. 73 ust. 5 Karty Nauczyciela, korzystania ze stanu nieczynnego– art. 20 ust. 6 Karty Nauczyciela). Wprowadzenie dodatkowych przesłanek. 14 Maj 2010. Cytowany przeze mnie przepis art. 73 ust. 3 Karty nauczyciela nie pozostawia tu. Pozbawia natomiast prawa do urlopu zdrowotnego nauczycieli.

Art. 64 ust. 1, art. 66, art. 73 ust. 1 Karty Nauczyciela. i) Wynagrodzenie urlopowe za godziny ponadwymiarowe. Pytanie: Jak wyliczyć nauczycielowi.

10 Maj 2010. w myśl art. 64 tego aktu prawnego, nauczyciele zatrudnieni w szkole, w której w. 73 Karty Nauczyciela). Orzeczenie o potrzebie udzielenia. Ustawą z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU, Nr 179, poz. 1845) uległ zmianie art. 73.
31 sierpnia 2004 r. Weszły zmiany do Karty Nauczyciela. Dz. u. Nr 179 poz. 1845 z 16 sierpnia 2004 r. g) art. 73 ust. 11 (urlop dla poratowania zdrowia).
W art. 73 Karty Nauczyciela nie jest przewidziany odrębny tryb w zakresie. 169), złożenie przez nauczyciela, na podstawie art. 73 Karty Nauczyciela. Jak wygląda sprawa urlopu zdrowotnego nauczyciela, który podejmuje dodatkową pracę? Zgodnie z art. 73 Karty Nauczyciela (kn) urlopu dla poratowania zdrowia.

Związki zawodowe postulują nowelizację art. 73 Karty Nauczyciela w związku z art. 88. Karty Nauczyciela, ponieważ obecne brzmienie art. 73 pozbawia prawa do.
Zakres stosowania art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela. 118. Art. 73. Urlop dla poratowania zdrowia. 73 ust. 11 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. u. z 2003. 13), które zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie. RozporzĄdzenia wydane na podstawie karty nauczyciela. kn art. 73, ust. 11. Rozporządznie z dnia 2005-10-27 [Dz. u. Rok 2005, Nr 233, poz. 1991]. Karta Nauczyciela (art. 47-102), Emerytura nauczyciela, Urlop zdrowotny nauczyciela, Kolejny urlop dla poratowania zdrowia, Nauczyciel pracujący w trakcie. Zagwarantowanym w art. 73 Karty Nauczyciela. Polega on na. Zgodnie z art. 73 ust. 1 Karty Nauczyciela, urlop dla poratowania.

Karta nauczyciela Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku. Rozdział 8. Art. 73. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony. Rola dyrektora szkoły sprowadza się wyłącznie do zbadania wymogów formalnych, które musi spełnić nauczyciel– zgodnie z art. 73 Karty nauczyciela– aby mógł. 3) „ 1. Wykładnia przepisu art. 73 Karty Nauczyciela nie pozwala na twier-dzenie, by udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia było możliwe bez.

Cję faktyczną i prawną nauczyciela. Gdy natomiast chodzi o płatny urlop dla poratowania zdrowia przewidziany w art. 73 Karty Nauczyciela, to nie można mu

. w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. u. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. Zm. Art. 73 po ust. 2 dodaje się ust. L art. 73 ust. 5 w zw. z art. 30 ust. 5 pkt ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (dalej: Karta Nauczyciela) oraz.

28 Kwi 2010. 73 ust 1, art. 73 ust. 7 i art. 73 ust. 8 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. u. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm. . Karta Nauczyciela (dalej: „ ustawa” w myśl art. 1 ust. Udzielania mu urlopu wiązała go z pracodawcą umowa bezterminowa (art. 73 ust.

Art. 73 pkt 7 Karty Nauczyciela w jego obecnym brzmieniu. Przepis art. 73 pkt 7. Mając na uwadze fakt, że przepis art. 73 Karty Nauczyciela był . Jednak zgodnie z art. 73 ust. 2 Karty Nauczyciela nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok. Karta praw i obowiązków nauczyciela (Dz. u. Nr 16, poz. 114, z 1973 r. Nr 12, poz. Karta Nauczyciela (art. 1-46). Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.

Karta Nauczyciela. Rozdział 3. Wymagania kwalifikacyjne. Art. 9. 1. Art. 73. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony. Art. 73. Urlop dla poratowania zdrowia]. Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy– Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
2) przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia i otrzymujący z tego tytułu wynagrodzenie (zgodnie z art. 73 Karty Nauczyciela).
25 Paź 2008. Zgodnie z Kartą Nauczyciela (art. 73) z urlopu zdrowotnego może skorzystać nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślony, który przepracował w.

Lekarskim Nr 2/2007, w okresie od 16 maja 2007 r. Do 31 sierpnia 2007 r. Zgodnie z art. 73 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. 5 Kwi 2010. Zgodnie z treścią art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. u. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm. Zmiana zasad korzystania przez nauczycieli z urlopów dla poratowania zdrowia (art. 73). Nowe wymogi są następujące: 1) wydłużony do 7 lat okres pracy do.

Art. 73 ust. 2 Karty Nauczyciela mówi wyraźnie o nabyciu prawa do emerytury. Nie rozróżnia na jakich zasadach: szczególnych, czyli dotyczy to głównie tzw. 2 Cze 2010. Dyrektor, powołując się na art. 73 ust. 8 Karty Nauczyciela, zgodnie z którym nie można udzielić nauczycielowi kolejnego urlopu przed. [Dodatkowa pomoc zdrowotna dla nauczycieli] str. 345. Art. 73. Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy-Karta Nauczyciela oraz o zmianie. Urlop zdrowotny przysługuje nauczycielom, którzy spełniaja kryteria zawarte w Karcie Nauczyciela, rozdział 8, art. 73. Pkt 1-5.

4 Lut 2010. Zgodnie z treścią art. 73 ust. 2 kn„ nauczycielowi, któremu do nabycia. Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny. Płatny urlop dla poratowania zdrowia, potocznie zwany„ urlopem zdrowotnym” – o którym traktuje art. 73 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Wszystko opatrzone jest tekstem w oparciu o wiedzę z Karty Nauczyciela oraz. Art. 73. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas. Mo że nauczyciel korzysta z urlopu dla poratowa-nia zdrowia, można zastosować wobec niego art. 20 Karty Nauczyciela? Przepisy art. 73 ustawy z dnia 26. Art. 73 ust. 1, art. 91c ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. u. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.